| vaša finančná istota |


v Bratislave dňa 07.08.2012

Tatra banka, a.s. vo veriteľskom výbore Prefa Sučany, a.s.

V predchádzajúcich článkoch sme Vás informovali o zložitej a min. zaujímavej situácii v Prefa Sučany, a.s. kedy táto spoločnosť vstúpila tento rok do reštrukturalizačného konania. 

Dňa 27.07.2012 sa konalo prvé zasadnutie veriteľského výboru a všetci čo sledujú túto Zvrškovcovu najnovšiu kauzu iste ostali prekvapení, že Tatra banka, a.s. bola pripustená ako veriteľ a dokonca bola prítomnými veriteľmi aj zvolená za predsedu veriteľského výboru. Táto informácia je o to zaujímavejšia, nakoľko na poslednom valnom zhromaždení Prefa Sučany, a.s. konaného dňa 28.06.2012 prítomný predseda predstavenstva Zvrškovec sväto sväte tvrdil, že podpisy na úverovej zmluve, resp. dodatkoch k tejto zmluve sú pravdepodobne sfalšované a že on žiadny takýto dokument nepodpisoval. Nie je však zrejmé, ako je možné že Prefa Sučany, a.s. platil úver viac ako 5 rokov tejto úverujúcej banke bez toho aby pánovi Zvrškovcovi prekážalo, že jeho firma žiaden úver nečerpala a prečo nepodal trestné oznámenia v tejto veci. Zrejme si pán Zvrškovec uvedomil, že rozohral príliš vysokú hru, ktorá je aj na neho príliš tvrdá, alebo je to len zmena taktiky? Najbližšia doba rozhodne ukáže ako sa situácia v tejto spoločnosti vyvinie, no je zrejmé, že firmy okolo Zvrškovca si v najbližšej dobe u bankových domov "neškrknú", pokiaľ nezabudnú aký je štýl podnikania tohto pána.

Tohto prvého zasadnutia veriteľského výboru sa ďalej zúčastnili aj tri Zvrškovcove spriaznené firmy, a síce SLOVFOOD, a.s. Bratislava, PREFA ALFA, a.s. Sučany a DIVIDEND, a.s. Bratislava. Okrem týchto veriteľov bol prítomný aj piaty veriteľ Považská cementáreň, a.s. Ladce.

 

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA


v Bratislave dňa 08.07.2012 

Valné zhromaždenie v Prefa Sučany, a.s.

Dňa 28.06.2012 sa konalo za hojnej účasti akcionárov valné zhromaždenie Prefa Sučany, a.s. v Sučanoch. Po prvý krát boli pozvaní všetci akcionári a tak sa valného zhromaždenia zúčastnilo niečo viac ako 20 akcionárov. Väčšina z prítomných sa čudovala, prečo až teraz, prvý krát od privatizácie tejto spoločnosti dostali pozvánku na toto valné zhromaždenie.

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bola voľba nových členov orgánov spoločnosti a pôvodne aj zámer schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011.

Prítomní akcionári boli však prekvapení, keď predstavenstvo ako aj dozorná rada písomným vyhlásením neodporučila schváliť predložené výkazy spoločnosti Prefa Sučany, a.s. z dôvodu skreslenia účtovných výkazov spoločnosti, ktoré mali byť zapríčinené sfalšovaním cca 40 firemných dokumentov. 

Predstavenstvo poskytlo prítomným akcionárom dokument, v ktorom uviedli: "Pri najskôr náhodnej a neskôr systematickej previerke obchodných dokumentov spoločnosti bolo zistené, že operatívne vedenie neposkytlo predstavenstvu pravdivé informácie o stave spoločnosti ako aj pravdivé informácie o obchodných vzťahoch spoločnosti. Po zistení týchto skutočností bolo celé operatívne vedenie spoločnosti odvolané." Ako sa ďalej predstavenstvo spoločnosti vyjadrilo: "V nadväznosti na hore uvedené predstavenstvo spoločnosti došlo k názoru, že nie je možné na základe predložených materiálov doporučiť valnému zhromaždeniu schválenie účtovných dokumentov bez rizika, že dôjde k schváleniu stavu, ktorý nezodpovedá reálnej skutočnosti. Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu, aby posúdenie skutkového stavu bolo zverené do rúk novozvoleného predstavenstva. Predstavenstvo zároveň navrhuje, aby novozvolený orgán preskúmal hospodárenie spoločnosti do roku 2006."

Podotýkame, že okrem odstúpeného Ing. Ziga - člena predstavenstva bolo zvolené prakticky identické predstavenstvo spoločnosti s tým istým predsedom predstavenstva Františkom Zvrškovcom. Je teda zarážajúce, že tieto osoby zodpovedné za chod a výsledky spoločnosti Prefa Sučany, a.s. alibisticky tvrdia, že boli oklamaní zo strany vedenia spoločnosti za posledných 6 rokov. Je potrebné zdôrazniť, že predovšetkým predstavenstvo spoločnosti Prefa Sučany, a.s. je zodpovedné za operatívu spoločnosti, obchodné vzťahy a účtovníctvo akciovej spoločnosti. Ako je možné, že to isté predstavenstvo podpísalo účtovné výkazy za rok 2011 a predložilo ho na schválenie akcionárom spoločnosti, keď vedelo, že nezodpovedá skutočnosti? Preto je zrejmé, že predstavenstvo zahralo iba "divadielko" na valnom zhromaždení, tak aby s tým mohli operovať aj voči všetkým zúčastneným stranám v rámci reštrukturalizačného konania (najmä veriteľom, ktorých väčšinu zrejme bude popierať, resp. tlačiť aby si odpísali podstatnú časť svojich pohľadávok voči Prefa Sučany, a.s.), ktoré bolo začaté na základe návrhu predsedu predstavenstva Prefa Sučany, a.s. Františka Zvrškovca zo dňa 27.03.2012.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA


v Bratislave dňa 19.04.2012

REŠTURTURALIZÁCI V PREFA SUČANY a.s.

V Obchodnom vestníku bolo dňa 16.04.2012 zverejnené oznámenie o začatí reštrukturalizácie v spoločnosti PREFA Sučany a.s. 

Oznam je nasledovný : 

K005025

Spisová

značka:

4R/1/2012

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská

cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto

rozhodol

Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2,

038 52 Sučany, IČO: 31 561 748.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú najmä nasledovné účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka

podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon

rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon

rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani

pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre

omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím

reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je

neúčinné,

e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom

alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.

Okresný súd Žilina dňa 5.4.2012

JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

 

zdroj : Obchodný vestník Ministerstva spravodlivosti SR

Naplnila sa tak skutočnosť, ktorú v minulosti František Zvrškovec ako rozhodujúci vlastník a zrejme aj ako veriteľ nedávno naznačoval, že aj PREFA Sučany a.s. pôjde najbližšie do reštrukturalizačného režimu, kedy sa zbaví veriteľov - zrejme sa tento procez dotkne najviac financiujúcich bánk a nešťastných drobných veriteľov, ktorí si tak odpíšu značnú časť svojich pohľadávok. 

Spoločnosti okolo Františka Zvrškovca sa vyznačujú tým, že prechádzajú reštrukturalizačnými konaniami, pričom na tento proces zvyčajne doplácajú veritelia týchto spoločností. Tu je zoznam ukončených reštrukturalizačných konaní, na ktorých sa zúčastňoval František Zvrškovec ako akcionár prostredníctvom firiem, ktoré personálne alebo aj majetkovo ovládal : 

 

dátum vyhlásenia reštrukturalizačného konania
23.01.07   Sereďský mäsový priemysel, a.s., Bratislavská cesta 385, Sereď, IČO: 31 412 866
28.03.08   DIVIDEND MANUFACTURING, a.s., so sídlom: Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 389 970
18.05.09   AUTOKAROS, a.s., so sídlom: Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 406
11.06.10   VUNAR PRODUCT, a.s., so sídlom: T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 36 405 078
02.06.10   PIENSTAV a.s., so sídlom: Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034

 

Postup je prakticky všade rovnaký, oddelení veritelia ako členovia veriteľského výboru schvália taký reštrukturalizačný plán, na základe ktorého si odpíšu veritelia väčšinu svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, no rozhodujúce slovo vo veriteľských výboroch majú osoby personálne alebo majetkovo prepojené s dlžníko, teda s osobou Františka Zvrškovca.

Existujú ešte firmy, ktorých hospodárenie je dlohodobo stratové, ako napríklad MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, ktorú môže postihnúť podobný osud ako firmy vyššie uvedené.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA


v Bratislave dňa 17.04.2012

 

V závode Prefy v Sučanoch je momentálne horúco.

Práve v týchto dňoch je aktuálna téma ďalšieho pôsobenia tejto fabriky na výrobu prefabrikátov s dlhoročnou históriou. Po problémoch, ktoré začali nástupom krízy v roku 2008 sa fabrika potáca s neustálymi problémami pracovnej náplne pre svojich zamestnancov. V súvislosti s problémami, na ktoré upozrnila reportáž spravodajskej televízie TA3 vo včerajsom vysielaní je zaujímavá iná skutočnosť. V marci toho roku bola zapísaná do Obchodného registra zmena obchodného názvu a kompletne boli zmenené orgány v spoločnosti ŠTRKOPIESKY A STAVOHMOTY, a.s.  Mimoriadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti dňa 08.03.2012 prijalo nový názov spoločnosti - PREFA Sučany SK, a.s., čo je celkom podobný názov aký má materská spoločnosť PREFA Sučany a.s., tak tomu bolo aspoň k 31.12.2010, kedy bola ovládajúcou spoločnosťou. Čo je však znepokojujúce je, že akcionári na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení dosadili úplné nových členov orgánov, ktorí navonok nie sú prepojenými osobami s osobou Františka Zvrškovca. Keďže František Zvrškovec je majster v reštrukturalizačných konaniach, iste sa môžeme tešiť na jeho husárske kúsky aj v niektorej zo spoločností so Sučian. V krátkej dobe zrejme uvidíme ďalšiu rošádu, najmä v ďalšej dcérskej spoločnosti PREFA ALFA, a.s., kde sú zamestnaní prakticky všetci robotníci zo závodu v Sučanoch a podľa všetkého preberie záväzky voči týmto zamestnancom práve firma s novým názvom PREFA Sučany SK, a.s. 

 

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA