| vaša finančná istota |


článok zverejnený dňa 20.08.2009 na ww.sme.sk

UniCredit žalujú za porušenie stanov

Bratislavská poradenská spoločnosť žaluje UniCredit Bank. Okrem iného aj za protiprávny zásah do hlasovacích práv.

BRATISLAVA. Global Pacific West, súkromná spoločnosť z Bratislavy, zažalovala slovenskú UniCredit Bank s talianskými koreňmi. Global Pacific West, ktorú zastupuje advokátska kancelária Vivid Legal, namieta proti uzneseniam, ktoré prijalo valné zhromaždenie. To sa konalo v marci tohto roka.

Firma v žalobe tvrdí, že  nebol dodržaný postup na zvolanie valného zhromaždenia a že došlo k protiprávnemu zásahu do jej hlasovacích práv. Tvrdí, že ju banka ukrátila o informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkali  hospodárenia UniCredit Banky  a tiež že došlo k porušeniu  jej  práva voliť  prostredníctvom valného zhromaždenia členov dozornej rady. Tí majú kontrolnú pôsobnosť voči predstavenstvu.

Podľa vyjadrení firmy Global Pacific West, v prípade jej úspechu v súdnom konaní bude musieť majoritný akcionár banky vrátiť vyplatené dividendy vo výške zhruba 64 miliónov eur.

„Všetky uznesenia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti UniCredit Bank Slovakia z 26. marca považujeme za platné," povedala Jana Vóberová z oddelenia komunikácie UniCredit Bank. V banke nepredpokladajú, že by došlo k obmedzeniam práv akcionára.

Global Pacific West je súkromná firma, ktorá sa zaoberá poradenskou a sprostredkovateľskou činnosťou. Má majetkové účasti vo viacerých slovenských a zahraničných spoločnostiach. Vlastní celkovo 7788 kusov akcií UniCredit Bank. Jej podiel na základnom imaní v banke je teda 0,02 percenta.

_________________________________________


článok vydaný dňa 19.08.2009 agentúrou SITA 


Spoločnosť Global Pacific West nesúhlasí s priebehom valného zhromaždenia z konca marca tohto roka a podala návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia 


UniCredit Bank Slovakia čelí súdnemu konaniu vo veci určenia neplatnosti uznesení prijatých riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo koncom marca tohto roka. Minoritný akcionár banky, spoločnosť Global Pacific West, podala na Okresnom súde Bratislava I žalobu o určenie neplatnosti všetkých uznesení prijatých na tomto valnom zhromaždení. Spoločnosť podala námietky voči postupu zvolania valného zhromaždenia, neurčitému počtu členov predstavenstva, porušeniu hlasovacích práv akcionárov ako aj práv minoritných akcionárov na informácie. Podľa vyjadrení firmy Global Pacific West, v prípade jej úspechu v súdnom konaní bude musieť majoritný akcionár banky vrátiť vyplatené dividendy vo výške zhruba 64 mil. eur. "Každému akcionárovi vyplýva zo zákona právo podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, pričom súd môže určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia len v prípade, ak porušenie zákona alebo stanov mohlo obmedziť práva akcionára. My však nepredpokladáme, že by k takémuto obmedzeniu došlo. Všetky uznesenia riadneho valného zhromaždenia UniCredit Bank Slovakia z konca marca považujeme za platné," uviedla pre agentúru SITA UniCredit Bank Slovakia.

Majoritným akcionárom UniCredit Bank je s 99-percentným podielom UniCredit Bank Austria, ktorá je členom UniCredit Group. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má v UniCredit Bank 0,4-percentný podiel a 0,6 % akcií vlastnia drobní akcionári. UniCredit Bank vznikla zlúčením UniBanky a HVB Bank Slovakia. Akcionári oboch slovenských bánk 20. februára 2007 definitívne odsúhlasili na mimoriadnych valných zhromaždeniach ich zlúčenie a 1. apríla toho istého roku vznikla nová banka.