| vaša finančná istota |


KAPITÁLOVÝ TRH NA SLOVENSKU

11.12.2010 23:41

Vznik kapitálového trhu na Slovensku datujeme do doby vzniku burzy cenných papierov, resp. jej spustenia.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) vznikla dňa 15.marca 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR z roku 1990 a je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi v Slovenskej republike. Od     26. júna 2001 vykonáva svoju činnosť na základe povolenia udeleného Úradom pre finančný trh SR. Toto povolenie bolo dňa 26. marca 2008 na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska rozšírené o organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF).

Obchodovať na BCPB sa začalo 6. apríla 1993.

BCPB je akciová spoločnosť, ktorej činnosť sa riadi najmä zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, ostatnými právnymi predpismi a Burzovými pravidlami BCPB. BCPB funguje na členskom princípe, čo znamená, že priamo uzatvárať burzové obchody môžu len jej členovia, príp. Národná banka Slovenska.          

V čase jej začiatku, kedy sa začali formovať rozhodujúce vlastnícke štruktúry jednotlivých spoločností, dosahovali obchody na burze slušné čísla. Toto obdobie sa vyznačovalo prudkým rastom hodnoty akcií, čo sa odzrkadlilo aj na historicky najvyšších hodnotách akciového indexu SAX.

 

Po dobrom začiatku však prišlo desaťročie silného pôstu, ktoré znamenalo pokles hodnôt všetkých akcií s dopadom na mizerné obchodovanie. Výsledkom tohto "procesu" bola skutočnosť, že počas niektorých obchodných dní sa na trhu nezobchodovali žiadne tituly, čo môžeme označiť za svetový unikát. Aj ohľadom na tento fakt, veľa zainteresovaných osôb hovorí v prípade slovenského kapitálového trhu o možno trhu, avšak nie kapitálového.

Základným poslaním kapitálového trhu je získavanie kapitálu, ten náš, však túto funkciu absolútne nespĺňa, resp. čiastočne začína plniť až v tomto roku, kedy boli na burzu prijaté dve nové emisie - lyžiarskeho holdingu Tatry mountain resorts, a.s. a hotelového holdingu Best hotel properties, a.s., ktoré čiastočne oživili kapitálový trh. 

Druhým impulzom, ktorý prišiel tento rok do našich končín je, že Fond národného majetku (FNM) začal proces "zbierania bezcenných akcií" čo vyvolalo značnú paniku medzi občanmi. Podstatou tohto procesu je, že FNM sa zaviazal, že prevezme do svojho majetku všetky bezcenné akcie, ktoré občania Slovenska sa rozhodnú darovať, resp. ľudovo povedané zbaviť. Cieľom bolo odbremeniť občanov, ktorí sa tak rozhodnú, od platenia poplatkov Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP), ktorý od 01.01.2011 bude spoplatňovať všetky svoje evidované majetkové účty, ak menovitý objem cenných papierov na jednom účte presiahne hodnotu 35€ (bližšie informácie v cenníku CDCP).

Tieto dva javy za posledný rok spôsobili, že z mŕtveho živočícha sa stal živočích, ktorý zrazu ožil, no nevedno na ako dlhú dobu. Všetkým je zrejmé, že po skončení paniky a darovaní akcií a DPL FNM, objemy znovu poklesnú a investori sa budú môcť zase obzerať po iných investíciách. Možným scenárom ďalšieho rozvoja by bolo kótovanie nových emisií, rozsahu, ktorý by zabezpečil dostatočnú likviditu, porovnateľnú aspoň s českými titulmi obchodovanými na pražskej burze. To by však muselo dôjsť k čiastočnej privatizácii posledných veľkých podielov držaných Slovenským štátom, ako je napr. minoritný podiel SPP, ZSE alebo regionálnych vodárenských spoločností. Keďže však na Slovensku nie je medzi politikmi vôľa oživovať kapitálový trh, je málo pravdepodobné, že sa k takémuto kroku súčasná vláda odhodlá.  

—————

Späť