| vaša finančná istota |


PREFA Sučany a.s. je v reštrukturalizácii !!!

19.04.2012 09:17

V Obchodnom vestníku bolo dňa 16.04.2012 zverejnené oznámenie o začatí reštrukturalizácie v spoločnosti PREFA Sučany a.s. 

Oznam je nasledovný : 

K005025

Spisová

značka:

4R/1/2012

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská

cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto

rozhodol

Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2,

038 52 Sučany, IČO: 31 561 748.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú najmä nasledovné účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka

podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon

rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon

rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani

pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre

omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím

reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je

neúčinné,

e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom

alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.

Okresný súd Žilina dňa 5.4.2012

JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

 

zdroj : Obchodný vestník Ministerstva spravodlivosti SR

Naplnila sa tak skutočnosť, ktorú v minulosti František Zvrškovec ako rozhodujúci vlastník a zrejme aj ako veriteľ nedávno naznačoval, že aj PREFA Sučany a.s. pôjde najbližšie do reštrukturalizačného režimu, kedy sa zbaví veriteľov - zrejme sa tento procez dotkne najviac financiujúcich bánk a nešťastných drobných veriteľov, ktorí si tak odpíšu značnú časť svojich pohľadávok. 

Spoločnosti okolo Františka Zvrškovca sa vyznačujú tým, že prechádzajú reštrukturalizačnými konaniami, pričom na tento proces zvyčajne doplácajú veritelia týchto spoločností. Tu je zoznam ukončených reštrukturalizačných konaní, na ktorých sa zúčastňoval František Zvrškovec ako akcionár prostredníctvom firiem, ktoré personálne alebo aj majetkovo ovládal : 

dátum vyhlásenia reštrukturalizačného konania
23.01.07   Sereďský mäsový priemysel, a.s., Bratislavská cesta 385, Sereď, IČO: 31 412 866
28.03.08   DIVIDEND MANUFACTURING, a.s., so sídlom: Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 389 970
18.05.09   AUTOKAROS, a.s., so sídlom: Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 406
11.06.10   VUNAR PRODUCT, a.s., so sídlom: T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 36 405 078
02.06.10   PIENSTAV a.s., so sídlom: Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034

Postup je prakticky všade rovnaký, oddelení veritelia ako členovia veriteľského výboru schvália taký reštrukturalizačný plán, na základe ktorého si odpíšu veritelia väčšinu svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, no rozhodujúce slovo vo veriteľských výboroch majú osoby personálne alebo majetkovo prepojené s dlžníko, teda s osobou Františka Zvrškovca.

Existujú ešte firmy, ktorých hospodárenie je dlohodobo stratové, ako napríklad MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, ktorú môže postihnúť podobný osud ako firmy vyššie uvedené.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

 

—————

Späť