| vaša finančná istota |


VALNÉ ZHROMAŽDENIE UNICREDIT BANK SLOVAKIA

29.03.2011 12:55

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia.

UniCredit Bank Slovakia, a.s. oznámila, že dňa 20. apríla 2011 o 13,00 hod sa bude konať riadne valné zhromaždenie s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.

2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady za rok 2010, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrh na rozdelenie zisku a výročnej správy spoločnosti.

3. Schválenie audítorskej spoločnosti na rok 2011.

4. Voľba členov Dozornej rady.

5. Schválenie zmeny výšky odmeny pre členov Dozornej rady. 

—————

Späť