| vaša finančná istota |


Valné zhromaždenie v UniCredit Bank Slovakia, a.s.

24.04.2012 16:05

Dňa 23.04.2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie piatej najväčšej banky UniCredit Bank Slovakia, a.s.,  na ktorom majoritný akcionár UniCredit Bank Austria AG váhou svojich hlasov rozhodol, že po ročnom pôste opäť vyplatí banka medzi akcionárov zhruba polovicu minuloročného čistého zisku vo výške 31,75 mil. €. Dividenda tak predstavuje 0,4 € na každú jednotlivú akciu.

O možnosti obdržať dividendu sa však minoritní akcionári, ktorí neboli prítomní na tomto valnom zhromaždení nemusia vôbec dozvedieť. Majoritný akcionár banky totiž aj napriek námietkam prítomných minoritných akcionárov rozhodol, že žiadnych akcionárov nebude informovať o nároku na dividendu a nebude dividendu posielať poštovými poukážkami na adresu akcionárov uvedenú v zozname akcionárov, ktorí sú v drvivej miere staršími občanmi a na valných zhromaždeniach sa pravidelne nezúčastňujú. V prípade, že si akcionári sami nepožiadajú o výplatu dividend, tie sa po štyroch rokoch stanú premlčané a banka ich už týmto akcionárom zrejme nevyplatí, nakoniec tak už urobila aj v minulom roku 2011, kedy presunula 157.000 € nevyplatených dividend minoritných akcionárov do nerozdeleného zisku. Postup banky je značne neštandardný a nepochopiteľný, a to či už v porovnaní s inými bankami na Slovensku alebo aj s ostatnými verejne obchodovanými spoločnosťami, ktoré automaticky posielajú dividendy na adresu svojich akcionárov na vlastné náklady.

Rovnako zvláštne vyznieva aj krok predstavenstva banky, ktoré na včerajšom valnom zhromaždení odovzdalo prítomným akcionárom list, ktorým by mali títo akcionári v prípade ich súhlasu udeliť banke oprávnenie ich spätne kontaktovať vo veci možnosti predaja ich akcií inému akcionárovi banky alebo dokonca tretej osobe. Takéto kroky vyznievajú účelovo, pretože akcie banky sú riadne obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. cez mnohostranný obchodný systém burzy a nie je zrejmé, prečo banka dobrovoľne neinformuje minoritných akcionárov s možnosťou odpredaja ich akcií transparentne na bratislavskej burze.

Ako banka ďalej uvádza vo firemných dokumentoch, v roku 2011 rástla v oblasti úverov obyvateľstvu o 16,5%, v oblasti úverovania stredných a malých podnikov o 26,4% a v oblasti firemného bankovníctva o 3,3%.

Najvýraznejší nárast dosiahla banka v medziročnej tvorbe čistého zisku o 176%, a to po výraznom prepade o 80% v roku 2010. Banka však stále výrazne zaostáva za najúspešnejším rokom 2009, kedy len na dividendách vyplatila takmer 65 mil. €.

V poznámkach k účtovnej závierke banky za rok 2011 sa tiež uvádza, že prvýkrát bola vytvorená rezerva vo výške 1,6 mil. € na súdny spor vyplývajúci z derivátových obchodov jedeného z klientov banky vo výške 100 mil. €. Obdobný spor bol vedený aj voči terajšej Prima banke Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s), kedy ju spoločnosť RITRO Finance žalovala o 138 mil. €. Krajský súd v Bratislave prvostupňový rozsudok okresného súdu zrušil a banka sa tak zatiaľ vyhla plateniu vzniknutej škody. Je teda pravdepodobné, že UniCredit banka sa nakoniec vyhne plateniu vyplývajúceho z obdobného súdneho sporu.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

—————

Späť