| vaša finančná istota |


darovanie a prevod na FNM

Ako sa dozviem, či som majiteľom cenných papierov?

Základnú informáciu o tom, či ste majiteľom cenných papierov a  či máte v CDCP vedený účet majiteľa, sa dozviete na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market (zoznam pracovísk nájdete na webovej stránke www.rmsmarket.sk alebo www.natfund.gov.sk) alebo www.cdcp.sk (overenie existencie účtu pre FO – fyzické osoby).

Ako sa dozviem, či cenné papiere majú nejakú hodnotu?

FNM nie je oprávneným subjektom na poskytovanie poradenstva týkajúceho sa stanovenia hodnoty cenných papierov. Môžeme vám len odporučiť, aby ste sa v tejto otázke obrátili na banku, finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi nájdete na stránke www.nbs.sk.

Kde môžem previesť cenné papiere na FNM?

O bezodplatný prevod cenných papierov môžete požiadať na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market.

Ako mám postupovať pri prevode cenných papierov na FNM?

Navštívte vybrané pracovisko Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market. Pri priečinku označenom nápisom „PRACOVISKO pre prevody zaknihovaných cenných papierov na FNM SR“ predložte občiansky preukaz, na základe ktorého vám bude vyhotovený výpis z vášho účtu majiteľa cenných papierov. Následne sa môžete rozhodnúť, ktoré cenné papiere chcete previesť na účet FNM. Ak prevediete všetky cenné papiere a požiadate o  zrušenie účtu, nebudete povinný v budúcnosti platiť poplatky za vedenie účtu v CDCP. Ak však prevediete iba časť cenných papierov na FNM, budete v budúcnosti povinný platiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov na vašom účte majiteľa. Môžete sa pri týchto úkonoch dať aj zastúpiť treťou osobou so vzorom plnomocenstva.

Aké doklady potrebujem na prevod cenných papierov?

Pri prevode cenných papierov je potrebné predložiť doklad totožnosti – občiansky preukaz.

Čo ak nemôžem požiadať o prevod  cenných papierov osobne?

Ak sa nemôžete dostaviť na vybrané pracovisko Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market osobne, môže tak urobiť váš splnomocnený zástupca, ktorý sa preukáže  splnomocnením s vaším úradne overeným podpisom. Vzor splnomocnenia nájdete na internetových stránkach www.natfund.gov.sk a  www.rmsmarket.sk, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market.

V prípade, ak splnomocnenec nepožiada pri prvej návšteve vybraného pracoviska Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market o všetky služby, ale navštívi vybrané pracovisko minimálne 2-krát (napr. keď pri prvej návšteve požiada len o výpis z Vášho účtu a až pri druhej návšteve uskutoční prevody cenných papierov z Vášho účtu na účet FNM), je splnomocnenec povinný odovzdať na vybranom pracovisku Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM – S Market už pri prvej návšteve originál plnomocenstva s Vašim úradne overeným podpisom, ako aj obyčajnú fotokópiu originálu plnomocenstva.

V prípade, ak splnomocnenec nepriloží pri prvej návšteve vybraného pracoviska k originálu plnomocenstva s Vašim úradne overeným podpisom aj jeho obyčajnú fotokópiu alebo ak splnomocnenec uskutoční druhú (resp. každú ďalšiu) návštevu na inom vybranom pracovisku než pri prvej návšteve, bude vybrané pracovisko pri každej ďalšej návšteve vyžadovať od Splnomocnenca znovu originál plnomocenstva s vašim úradne overeným podpisom.

Budem platiť poplatky za prevod cenných papierov?

Za prevod cenných papierov z majetkového účtu , ktorý máte zriadený v evidencii CDCP  na účet  FNM nebudete platiť  žiadne poplatky.  V prípade prevodu z majetkového účtu, ktorý máte zriadený v evidencii Člena CDCP zaplatíte  poplatky v súlade s platným cenníkom Člena. Po úspešnom prevode cenných papierov na FNM Vám FNM na základe žiadosti vybrané poplatky uhradí.

Musím zaplatiť faktúry za vedenie účtu, ktoré som obdržal od CDCP?

Ak prevediete cenné papiere na FNM, nemusíte zaplatiť faktúry za kalendárny rok, v ktorom ste previedli cenné papiere na FNM, ani za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku (t.j. ak prevediete cenné papiere na FNM v roku 2011, FNM za Vás uhradí poplatky za vedenie účtu za roky 2009, 2010 a 2011; ak prevediete cenné papiere na FNM v roku 2012, FNM za Vás uhradí poplatky za vedenie účtu za roky 2010, 2011 a 2012). V prípade, že ste faktúru/faktúry už  uhradili, FNM Vám tento poplatok alebo jeho časť vráti, a to do 30.6. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol vykonaný prevod cenných papierov na FNM.

Musím previesť všetky cenné papiere, ktorých som majiteľom?

Môžete sa slobodne rozhodnúť, či prevediete na FNM všetky cenné papiere alebo iba ich časť. Ak prevediete všetky cenné papiere na FNM, nebudete povinný v budúcnosti platiť poplatky za vedenie účtu majiteľa. Pokiaľ sa rozhodnete, že si niektoré cenné papiere ponecháte vo vlastníctve, budete v budúcnosti povinný platiť poplatky spojené s ich evidenciou v CDCP.

Dokedy môžem využiť možnosť prevodu  cenných papierov na účet FNM?

Možnosť prevodu cenných papierov na FNM je zo zákona časovo obmedzená do 31.12.2012. Po tomto termíne už žiadna fyzická osoba  nebude môcť ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné  papiere .

Ako dostanem naspäť peniaze , ktoré som  zaplatil/a CDCP za vedenie majetkového účtu ?

Keď podpíšete zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov, FNM vám vráti zaplatený poplatok za vedenie majetkového účtu (alebo jeho  časť v prípade, že si časť cenných papierov necháte vo vlastníctve)  za kalendárny rok, v ktorom ste previedli cenné papiere na FNM, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku na váš bankový účet alebo poštovým peňažným poukazom na vašu  adresu  uvedenú  v zmluve o bezodplatnom prevode.

Čo mám robiť, keď sa zmenili moje osobné údaje oproti osobným údajom evidovaným v CDCP?

Z praxe spoločnosti GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. nie je vo väčšine prípadov potrebné vykonať zmenu v CDCP. Obchodník s cennými papiermi alebo banka zrealizuje prevod akcií aj s inými údajmi (najčastejšie stará adresa) evidovanými v CDCP oproti aktuálnym údajom evidovaných podľa občianskeho preukazu. Vyhnete sa tak zbytočným úkonom, ktoré si vyžadujú čas a finančné prostriedky.

Zdedil som cenné papiere, o ktoré nemám záujem. Akým spôsobom ich môžem previesť na FNM?

Pokiaľ ste zdedili cenné papiere a máte záujem o ich bezodplatný prevod na FNM, musia byť splnené nasledovné podmienky :

-          cenné papiere zomrelého musia byť zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve (musíte predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu osvedčenia o dedičstve) a v tomto osvedčení o dedičstve musí byť uvedené, ktorý dedič (dedičia) dedí cenné papiere zomrelého;

pozn.: v prípade, ak cenné papiere nie sú zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve, je nevyhnutné obnoviť dedičské konanie a dosiahnuť  zahrnutie cenných papierov ako novoobjaveného dedičstva do osvedčenia o dedičstve;

-          dedič musí uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet – je potrebné, pokiaľ nemáte otvorený účet, aby ste si tento účet otvorili a následne uskutočnili prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet (za otvorenie majetkového účtu a prechod cenných papierov dedič platí poplatky podľa cenníka CDCP resp. člena CDCP – poplatky za vedenie účtu zomrelého, otvorenie účtu dediča a prechod cenných papierov síce musí dedič uhradiť, avšak následne môže dedič požiadať FNM o preplatenie týchto poplatkov. FNM nebude preplácať notárske poplatky spojené s obnovením dedičského konania resp. poplatky spojené s overovaním dokumentov;

pozn.: v prípade, ak cenné papiere sú zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve, avšak dedič ešte neuskutočnil prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet a účet zomrelého vedie CDCP , môže dedič na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve na pracovisku Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM – S Market požiadať výlučne o výpis z účtu zomrelého, nebude mu však umožnenéspraviť bezodplatný prevod cenných papierov z účtu zomrelého na FNM;

-          v okamihu, keď dedič bude mať zdedené cenné papiere na svojom účte, môže uskutočniť bezodplatný prevod cenných papierov na FNM.

 Zhrnutie k zdedeným cenným papierom : V prípade zdedených cenných papierov, nie je možné uskutočniť ich priamy prevod z účtu zomrelého na FNM. Vždy je potrebné najprv uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na účet dediča a až potom bezodplatný prevod cenných papierov z účtu dediča na FNM!

Chcem previesť cenné papiere, ktoré mám vedené v evidencii člena CDCP. Ako mám postupovať ?

V prípade, ak máte cenné papiere vedené na účte v evidencii člena CDCP, pričom máte záujem previesť tieto cenné papiere na FNM, budete postupovať nasledovne :

-          navštívite člena CDCP, u ktorého máte vedený účet, kde požiadate o výpis zo svojho účtu a následne podáte príkazy na prevod tých cenných papierov na FNM, o ktoré nemáte záujem;

-          následne navštívite ktorékoľvek vybrané pracovisko Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market, kde odovzdáte originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z Vášho účtu vyhotoveného členom CDCP a uzavriete zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov. Upozorňujeme, že pre úspešné uskutočnenie prevodu sa vyžaduje úplná zhoda Vašich údajov uvedených vo výpise z účtu a vo Vašom preukaze totožnosti resp. v overovacej doložke splnomocnenia v prípade, keď sa pri prevode cenných papierov na FNM necháte zastúpiť splnomocnencom;

-          za služby , ktoré Vám poskytol člen CDCP , uhradíte poplatky podľa platného cenníka  člena CDCP;

-          v prípade, ak máte záujem o preplatenie poplatkov spojených s prevodom cenných papierov z evidencie člena CDCP na FNM, požiadajte svojho člena CDCP o vystavenie „Potvrdenia o stave poplatkov“ (ďalej len „Potvrdenie“), ktoré môžete (originál alebo úradne overenú kópiu) predložiť na vybranom pracovisku Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM – S Market a požiadať o preplatenie poplatkov uvedených v Potvrdení.

 

zdroj: www.natfund.gov.sk s úpravami GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o.