| vaša finančná istota |


v Bratislave dňa 06.04.2011

Patová situácia v spoločnosti UniCredit Bank Slovakia 

Piata najväčšia banka UniCredit Bank Slovakia, a.s. oznámila, že dňa 20. apríla sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia budú obligatórne záležitosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka, zákona o účtovníctve a stanov, najmä schválenie hospodárskych výsledkov za rok 2010.

Banka po niekoľkých rokoch vyplácania dividend nenavrhuje z dosiahnutého zisku vo výške 11,501 mil. € vyplácať žiadne dividendy, a to aj napriek tomu, že bez závažných skutočností nemôže banka medzi akcionárov nevyplatiť dosiahnutý zisk. Takýmto krokom by došlo k významnému porušeniu práv minoritných akcionárov a zásahu do ich základných akcionárskych práv, práv na vyplatenie dividendy, ktoré im garantuje Obchodný zákonník.

Ako ďalej vyplýva z dosiahnutých výsledkov, aj napriek výraznému nárastu bilančnej sumy o takmer 33%, banka dosiahla nižšie úrokové výnosy o 7%. Najväčší nárast v rámci poskytnutých úverov banka dosiahla v oblasti energetických podnikov, kde zaznamenala 161% medziročný nárast, a tak sa energetika v banke stala dominantnou sférou alokácie firemných úverov v priemysle. Banka opätovne začala dôverovať stavebnému sektoru a počíta tak s jeho postupným oživením, keď počet poskytnutých úverov medziročne vzrástol o 86%, pričom dosiahol hodnotu 133 mil. €. Potvrdzujú to aj čísla o poskytnutých hypotekárnych úverov obyvateľstvu za rok 2010, kde banka dosiahla takmer 50% navýšenie s celkovou dosiahnutou hodnotou 425 mil. €. K najvýraznejším pohybom došlo v rámci činnosti banky s ostatnými slovenskými bankami, kedy došlo k nárastu záväzkov z 5,2 mil. € v roku 2009 na 310,1 mil. € v roku 2010 čo predstavuje navýšenie astronomických 5 817%.

Z údajov bankovej evidencie vyplýva, že banka opätovne nevytvorila opravnú položku k najvýznamnejšiemu súdnemu sporu vedeného spoločnosťou FinTeam, s.r.o. o 100 mil. € v súvislosti s kontraktmi na menový derivát, ktoré predstavujú pre banku a hlavne jej akcionárov obrovské finančné riziko. Bude zaujímavé sledovať ako sa tento spor pre banku vyvinie a či sa bude banka snažiť vyriešiť spor mimosúdnou dohodou.  

Aj napriek ďalším prebiehajúcim viacerým súdnym sporom, ktorých predmetom sú najmä opakované pochybenia v činnosti štatutárnych orgánoch banky ako aj v dôsledku prieťahov v predmetných súdnych konaniach zo strany bratislavských súdov vystavuje predstavenstvo neustálemu riziku banku ako aj ostatných akcionárov, keď ani banka ani majoritný akcionár UniCredit Bank Austria AG nenavrhlo zmenu stanov, ktorou by došlo k odstráneniu vzniknutých pochybení a ich následnej náprave. Banka sa tak zrejme nevyhne ďalším súdnym sporom.

 

Akcionár GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. sa nadchádzajúceho valného zhromaždenia plánuje zúčastniť s cieľom ozrejmiť všetky podstatné skutočnosti, ktoré mali dopad na fungovanie banky, keďže ako vyplynulo z dosiahnutých výsledkov banky aj napriek rastúcim bilančným údajom dochádza už druhý rok k dramatickému poklesu efektívnosti banky v podobe dvojročného 84% poklesu ziskovosti. Akcionár GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. v takomto prípade predloží celý rad dôležitých otázok, ktoré sú uvedené na https://www.gpw.sk/riadne-valne-zhromazdenie-2011-unicredit-bank-slovakia/, ktorých cieľom je predovšetkým zistiť dôsledky klesajúcej výkonnosti banky, efektivitu nakladania s finančnými prostriedkami banky pri obstaraniach služieb od tretích strán, pri poskytovaní právnych služieb a pod.  

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST 

________________________________


Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia.

UniCredit Bank Slovakia oznámila, že dňa 20. apríla 2011 o 13,00 hod sa bude konať riadne valné zhromaždenie s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.

2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady za rok 2010, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrh na rozdelenie zisku a výročnej správy spoločnosti.

3. Schválenie audítorskej spoločnosti na rok 2011.

4. Voľba členov Dozornej rady.

5. Schválenie zmeny výšky odmeny pre členov Dozornej rady.