| vaša finančná istota |


Valné zhromaždenie v Prefa Sučany a.s.

07.07.2012 10:17

Dňa 28.06.2012 sa konalo za hojnej účasti akcionárov valné zhromaždenie Prefa Sučany, a.s. v Sučanoch. Po prvý krát boli pozvaní všetci akcionári a tak sa valného zhromaždenia zúčastnilo niečo viac ako 20 akcionárov. Väčšina z prítomných sa čudovala, prečo až teraz, prvý krát od privatizácie tejto spoločnosti dostali pozvánku na toto valné zhromaždenie.

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bola voľba nových členov orgánov spoločnosti a pôvodne aj zámer schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011.

Prítomní akcionári boli však prekvapení, keď predstavenstvo ako aj dozorná rada písomným vyhlásením neodporučila schváliť predložené výkazy spoločnosti Prefa Sučany, a.s. z dôvodu skreslenia účtovných výkazov spoločnosti, ktoré mali byť zapríčinené sfalšovaním cca 40 firemných dokumentov. 

Predstavenstvo poskytlo prítomným akcionárom dokument, v ktorom uviedli: "Pri najskôr náhodnej a neskôr systematickej previerke obchodných dokumentov spoločnosti bolo zistené, že operatívne vedenie neposkytlo predstavenstvu pravdivé informácie o stave spoločnosti ako aj pravdivé informácie o obchodných vzťahoch spoločnosti. Po zistení týchto skutočností bolo celé operatívne vedenie spoločnosti odvolané." Ako sa ďalej predstavenstvo spoločnosti vyjadrilo: "V nadväznosti na hore uvedené predstavenstvo spoločnosti došlo k názoru, že nie je možné na základe predložených materiálov doporučiť valnému zhromaždeniu schválenie účtovných dokumentov bez rizika, že dôjde k schváleniu stavu, ktorý nezodpovedá reálnej skutočnosti. Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu, aby posúdenie skutkového stavu bolo zverené do rúk novozvoleného predstavenstva. Predstavenstvo zároveň navrhuje, aby novozvolený orgán preskúmal hospodárenie spoločnosti do roku 2006."

Podotýkame, že okrem odstúpeného Ing. Ziga - člena predstavenstva bolo zvolené prakticky identické predstavenstvo spoločnosti s tým istým predsedom predstavenstva Františkom Zvrškovcom. Je teda zarážajúce, že tieto osoby zodpovedné za chod a výsledky spoločnosti Prefa Sučany, a.s. alibisticky tvrdia, že boli oklamaní zo strany vedenia spoločnosti za posledných 6 rokov. Je potrebné zdôrazniť, že predovšetkým predstavenstvo spoločnosti Prefa Sučany, a.s. je zodpovedné za operatívu spoločnosti, obchodné vzťahy a účtovníctvo akciovej spoločnosti. Ako je možné, že to isté predstavenstvo podpísalo účtovné výkazy za rok 2011 a predložilo ho na schválenie akcionárom spoločnosti, keď vedelo, že nezodpovedá skutočnosti? Preto je zrejmé, že predstavenstvo zahralo iba "divadielko" na valnom zhromaždení, tak aby s tým mohli operovať aj voči všetkým zúčastneným stranám v rámci reštrukturalizačného konania (najmä veriteľom, ktorých väčšinu zrejme bude popierať, resp. tlačiť aby si odpísali podstatnú časť svojich pohľadávok voči Prefa Sučany, a.s.), ktoré bolo začaté na základe návrhu predsedu predstavenstva Prefa Sučany, a.s. Františka Zvrškovca zo dňa 27.03.2012.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

 

—————

Späť