| vaša finančná istota |


Najčastejšími druhmi cenných papierov sú:

a) akcie
b) dočasné listy
c) podielové listy
d) dlhopisy
e) vkladové listy
f) pokladničné poukážky
g) vkladné knižky
h) kupóny
i) zmenky
j) šeky
k) cestovné šeky
l) družstevné podielnické listy
m) investičné certifikáty

Jednotlivé emisie sú vydávané spoločnosťami, t.z. emitentmi, ktorí  zodpovedajú za správnosť každého údaja, ktorý tvorí náležitosť každého cenného papiera.

Okrem toho každý cenný papier má rôznu podobu - zaknihovanú, t.j. evidovanú na majetkovom účte majiteľa alebo listinnú, t.j. vo fyzickej podobe.

Zaknihovaný cenný papier ďalej môže byť buď na meno alebo na doručiteľa. Praktický rozdiel medzi týmito dvoma formami je spôsob plnenia povinností emitenta pri zvolávaní valného zhromaždenia (zaknihovaný cenný papier na meno má z pohľadu jeho držiteľa vyššiu ochranu). 

Listinný cenný papier môže byť od 01.07.1999 iba vo forme na meno, t.j. aby bolo v každom momente zrejmé pre emitenta, kto môže voči nemu vykonávať svoje práva.

Cenné papiere, s akými sa naši klienti stretávajú v zásade môžeme rozdeliť na akcie a družstevné podielnické listy.

Akcia je cenný papier, ktorý oprávňuje jeho majiteľovi vykonávať akcionárske práva s ním spojený. Najčastejšou formou s akou sa v praxi stretávame sú zaknihované akcie na doručiteľa, ktoré sú evidované na jednotlivých majetkových účtoch ich držiteľov. Ďalšou veľmi bežnou formou sú akcie na meno, ktoré môžu byť v listinnej podobe, t.j. v podobe listinného cenného papiera, ktorý bol vydaný a odovzdaný do rúk samotnému majiteľovi tohto cenného papiera. Špecifikom takejto podoby je jeho ľahká manipulácia, materializovaná podoba, t.j. jeho fyzická dispozícia a prevoditeľnosť jednoduchým odovzdaním novému majiteľovi na základe rubopisu (vyznačenia nového majiteľa na rub akcie).

Okrem akcií v dôsledku zmeny spoločenského systému z pred 20 rokov, bolo vydané nespočetné množstvo družstevných podielnických listov, ktorými vtedajšia štátna moc znehodnotila dlhodobé porušovanie práv oprávnených osôb počas komunistickej diktatúry, namiesto reálneho odškodnenia dotknutých osôb. Výsledkom tohto neštandardného postupu je v súčasnosti stav, ktorý neumožňuje majiteľom týchto cenných papierov sa dostať k pôvodnej finančnej hodnote, ktorá bola vnesená do tohto cenného papiera.

Zoznam cenných papierov, ktoré v súčasnosti majú aspoň čiastočnú hodnotu nájde tu.