| vaša finančná istota |


Zneužívanie dôverných informácií v poľnohospodárskych družstvách

27.08.2012 10:37

Družstevné podielnické listy, to sú horúca téma tohto roka. Ako sa o týchto cenných papieroch roky nehovorilo, nikto ich nechcel kupovať a boli nežiaducim bremenom na účtoch ich majiteľov v Centrálnom depozitári cenných papierov, zrazu sa zobudili záchrancovia družstevného spolunažívania na Slovensku. Keďže sa o tzv. DPLky začali zaujímať okrem stálic kapitálového trhu, akou je aj spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. aj iní investori, predstavenstvá viacerých družstiev začali podnikať či už kroky v súlade s príslušnými zákonmi (najmä Obchodný zákonník a zákon o cenných papieroch) alebo často krát aj na jej hrane, alebo dokonca aj za jej hranou. Témou, čo si môžu družstvá dovoliť a čo už nie, je tak každodennou agendou, najmä právnikov.

Väčšina poľnohospodárskych družstiev, ktorých eminentný záujem je riešiť situáciu medzi majiteľmi DPL, je zmena podoby a formy DPL zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno. Viaceré významné družstvá týmto procesom už prešli alebo v súčasnosti prechádzajú. Sú ich desiatky ( Agrocoop Hul, PD Badín, RD Bijacovce, PD Brezina, PD Čaka, PD Čečejovce, PD Dojč, PD Dovalovo a ďalšie). Zavŕšením tohto procesu je stav, že okrem niekoľko desiatok majiteľov listinných DPL sa značná časť DPL zneplatní (tie ktoré si majitelia v určenej lehote neprevezmú) a vyhlási za ne nové DPL, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka je povinné predať tretej osobe. Na základe akéhosi komisionárskeho vzťahu medzi bývalými majiteľmi DPL, ktorých zastupuje predstavenstvo družstva je takéto predstavenstvo postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a logicky hájiť záujmy týchto bývalých majiteľov DPL a predať ich za čo najvyššiu cenu. Skutočnosť je však taká, že celý proces premeny podoby DPL na listinné je, aby si či už predstavenstvo, alebo rozhodujúci členovia odkúpili za nízku hodnotu, často krát nemalé počty pôvodne neprevzatých DPL. Skúsenosť spoločnosti GLOBAL PACIFIC WEST s.r.o. ako najväčšieho DPLkového individuálneho majiteľa niekoľko desiatok rôznych družstiev, ktoré emitovali DPL je taká, že takmer všetky družstvá odpredávajú novo vydané DPL na priamo, spriaznenej osobe, bez verejnej súťaže, resp. oznamu, na ktorý by sa prihlási viacerí záujemcovia a dosiahla sa tak najvyššia cena vygenerovaná trhom. Družstvá nezverejňujú takéto oznamy ani v ekonomických novinách (Hospodárske noviny alebo Pravda) ale ani v Obchodnom vestníku, v ktorom sa zverejňujú všetky zákonom povinné oznámenia a údaje. 

Existuje však aj druhý, menej korektný spôsob riešenia štruktúry majiteľov DPL v jednotlivých družstvách, ktorý podľa právnych expertov balansuje na hranici trestnoprávneho konania. Tejto problematike sa podrobne venuje najmä advokát Daniel J. Kratky, ktorý ako právny expert LawFarm, s.r.o. pravidelne zverejňuje v odbornom časopise FARMagazin svoje názory a podporuje ich aj právnymi stanoviskami ďalších právnikov. Keďže však na Slovensku neexistuje regulovaný trh týchto cenných papierov a predávajúci sa len ťažko môžu dostať ku kupujúcemu, často krát v podvedomí korektnej ceny a tej najlepšej možnej, predávajú svoje DPLky pod cenu. Naposledy to bolo Poľnohospodárske družstvo Štefanov, ktoré sprostredkovane poslalo nedávno listy majiteľom DPL, priamo na ich adresu, s uvedením konkrétnej ponúkanej ceny za všetky nimi vlastnené DPL. Je teda evidentné, že niekto v družstve, pravdepodobne s vedomím predstavenstva zorganizoval takýto odkup v spolupráci s treťou osobou, schránkovou spoločnosťou Financial, s.r.o. v zastúpení Renáty Ciprovej. Je až zarážajúce, čo všetko dokážu urobiť predstavitelia družstva, aby takýmto zneužitia zaváňajúcim spôsobom odkúpilo DPL aj za cenu veľkého rizika z trestnoprávneho konania. 

Ako náhle sa spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. dozvedela o tejto skutočnosti, že PD Štefanov  ide vykupovať vlastné DPL za cenu 4€ / ks, rozhodlo sa túto ponuku navýšiť o 50% a v rovnaký deň 24.08.2012 sa zúčastnilo v obci Štefanov výkupu a na svoje náklady oznámilo (podotýkame neadresne, nakoľko informácie o majiteľoch DPL sú neverejné informácie, ktorými disponuje iba družstvo) prostredníctvom letákov ako aj v miestnom rozhlase, že všetci majitelia DPL, ktorí sa rozhodli predať DPL družstvu, majú príležitosť ich predať za cenu o 2€ / ks vyššiu. Toto sa pochopiteľne zúfalému predstavenstvu družstva nepáčilo, zvolali krízový štáb a všetci najvyšší predstavitelia družstva sa v "obave" o ich družstvo spolčilo a vehementne bránilo akýkoľvek prípadný predaj tretej osobe, aj keď za vyššiu, transparentne ponúknutú cenu. Nakoľko si toto predstavenstvo podchytilo aj matričný úrad v Štefanove, ktorý na tento deň presunul svoje pracovisko do priestorov družstva, neexistovala v dedine oprávnená osoba, ktorá by záujemcom predávajúcich DPL za vyššiu cenu mohla overiť podpis na zmluve o kúpe cenných papierov. Praktiky poľnohospodárskeho družstva sa zrejme nepáčili aj iným ľuďom ako družstevníkom a na 24.08.2012 pozvali do obce Štefanov aj televízny štáb regionálnej televízie tvregion.tv, ktorý urobil krátku reportáž o tom, ako to chodí v PD Štefanov. Danou reportážou sa zaoberalo aj oveľa väčšie médium, TV JOJ, ktorá zo situácie v PD Štefanov spravila reportáž v hlavnom vysielacom čase sobotňajších novín (KTO DÁ VIAC, TOMU PREDAJÚ).  

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST v spolupráci s OSMA

—————

Späť