| vaša finančná istota |


Ak máte záujem o uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov, môže tak urobiť šiestimi rôznymi spôsobmi:

 

1.    vyplnením žiadosti na tejto internetovej stránke, alebo

2.    odoslaním vašej požiadavky na náš e-mail, alebo

3.    vyplnením kontaktného formulára v sekcii "NAPÍŠTE NÁM", alebo

4.    kontaktovaním nás na našom telefónnom čísle, kde uvediete vaše údaje, alebo

5.    zaslaním požiadavky prostredníctvom listu odoslaného na našu adresu

 P.O.BOX....doplniť..., alebo

6.    osobnou účasťou v mieste a čase výkupu, bližšie informácie nájdete v časti "KDE

       SME NAJBLIŽŠIE"

 

 

ku každému predaju budete potrebovať nasledovné údaje a dokumenty:

 

1.    meno a priezvisko predávajúceho

2.    adresu predávajúceho podľa údajov evidovaných Centrálnym depozitárom cenných

       papierov SR, a.s. (býv. Stredisko cenných papierov)

3.    rodné číslo predávajúceho evidované Centrálnym depozitárom cenných papierov

       SR, a.s.

4.    rodné číslo predávajúceho podľa občianskeho preukazu

5.    číslo občianskeho preukazu

6.    číslo majetkového účtu predávajúceho (12 miestne číslo začínajúce sa na 7......, alebo

       97...... alebo ak ste nadobudli cenné papiere po roku 2006 tak na číslo 3....)

7.    telefonický kontakt

8.    e-mailový kontakt

9.    číslo bankového účtu, ak máte záujem o vyplatenie kúpnej ceny na bankový účet  

       (pozn. ak nebude číslo uvedené, bude kúpna cena poukázaná na adresu uvedenú v

       zmluve)

10.    označenie prevádzaného cenného papiera:

    a)    akcia alebo družstevný podielnický list

    b)    označenie cenného papiera (pri zaknihovaných ISIN a pri listinných číselné

           označenie akcií)

    c)    názov emitenta, ktorý vydal cenný papier

 

v prípade, že niektoré údaje alebo informácie vám nie sú známe, neváhajte sa opýtať a predídete prípadným problémom pri prevode vašich cenných papierov

v prípade, že prevádzate cenné papiere na základe dedičského rozhodnutia, je potrebné navyše predložiť aj úradne osvedčenú kópiu právoplatného dedičského rozhodnutia; v tomto prípade podpisuje zmluvu a vypĺňa svoje údaje dedič a nie poručiteľ

v prípade, že prevádzate cenné papiere na základe splnomocnenia, je potrebné aby v splnomocnení boli uvedené min. údaje o rozsahu splnomocnenia (napr. na všetky právne úkony), ako aj informácia  o splnomocnení na prevzatie kúpnej ceny splnomocnencom a informácia o tom, že "splnomocnenec je oprávnený splnomocniť tretiu osobu". Pozor si treba dať aj na obmedzenie platnosti splnomocnenia, preto je vhodnejšie uviesť, že jeho platnosť je na dobu neurčitú. Najlepšie ak použijete vzorové splnomocnenie uvedené v sekcii "DOKUMENTY".