| vaša finančná istota |


Emitentmi cenných papierov sú spoločnosti (akciové spoločnosti alebo družstvá), ktoré vydali tieto cenné papiere jednotlivým majiteľom týchto cenných papierov. Po ich následnom vydaní a pripísaní alebo odovzdaní, majitelia získali oprávnenie k disponovaním s týmto ich majetkom. Mohli tak uskutočňovať prevody, zmeny v osobných údajoch k týmto cenným papierom a inak s nimi nakladať. 

Najbežnejšou právnou formou obchodných spoločností na Slovensku sú okrem spoločností s ručením obmedzeným práve akciové spoločnosti, ktoré emitovali zväčša zaknihované akcie bez obmedzenia ich prevoditeľností.

V súčasnosti sa v rámci procesu zefektívnenia a sprehľadnenia majetkových pomerov a akcionárskych štruktúr jednotlivých spoločností stretávame so zmenami podoby akcií, a síce na listinné akcie, ktoré si musia v rámci procesu zmeny osobne vyzdvihnúť zväčša v sídle niektorého z obchodníkov s cennými papiermi. 

Veľa obyvateľov na Slovensku však disponuje aj družstevnými podielnickými listami (DPL) a to prevažne u staršej populácie, ktorá získala tieto cenné papiere ako dôsledok vysporiadania záväzkov štátu z čias komunistického režimu. Právny režim týchto DPL je však značne nedoriešený až povrchný, a to na úkor samotných majiteľov, ktorí sú do značnej miery štatistami, resp. rukojemníkmi samotných družstiev, ktoré tieto DPL v minulosti vydali.