| vaša finančná istota |


V tejto tabuľke uvádzame všetky cenné papiere, ktoré sú a  boli obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. k dátumu 16.02.2012.