| vaša finančná istota |


 DPL

Družstevný podielnický list upravuje zákon č. 42/1992 Zb. z 21.12.1991 o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.

Podielnický list je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa upravené týmto zákonom.

Podielnický list je cenným papierom na meno alebo na doručiteľa, ktorý sa vydáva v zaknihovanej alebo v listinnej podobe. Na podielnické listy sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o cenných papieroch. 

Družstvo vydá oprávneným osobám podielnické listy v celkovej menovitej hodnote zodpovedajúcej ich majetkovým podielom v zaokrúhlenej výške.

Podielnický list musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo družstva, ktoré podielnický list vydalo, 
b) menovitú hodnotu podielnického listu, 
c) označenie, či ide o podielnický list na meno alebo na doručiteľa, pri podielnickom liste na meno aj meno majiteľa podielnického listu (ďalej len "podielnik"), 
d) dátum vydania podielnického listu.

Podielnický list toho istého družstva s rovnakou menovitou hodnotou zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.

Podielnik má najmä právo

a) podieľať sa na zisku družstva, 
b) prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať, 
c) ponúknuť družstvu uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu (ďalej len "odkúpenie podielnického listu"), 
d) byť prijatý za člena družstva, ktorého podielnický list vlastní.

Podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva. Na menovitú hodnotu podielnických listov jednotlivých podielnikov nemôže pripadnúť nižší podiel na zisku ako na menovitú hodnotu splatených členských vkladov jednotlivých členov.

Pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní má podielnik postavenie veriteľa.

Podielnikom nečlenom družstva, ktorí družstvu preukážu, že majú ním vydané podielnické listy v súhrnnej menovitej hodnote vo výške základného členského vkladu člena družstva určeného stanovami, je predstavenstvo družstva povinné najmenej raz ročne poskytnúť na požiadanie písomnú informáciu o stave obchodného majetku a záväzkov družstva a o výsledku hospodárenia podľa riadnej účtovnej závierky a o iných významných skutočnostiach s ohľadom na majetkovú a finančnú situáciu družstva. Túto informáciu zasiela družstvo žiadateľovi na ním uvedenú adresu.

Podielnici nečlenovia družstva, ktorí preukážu, že majú podielnické listy v menovitej hodnote viac ako 10 % hodnoty obchodného majetku družstva, môžu predkladať členskej schôdzi družstva prostredníctvom určených zástupcov stanoviská a návrhy k otázkam, ktoré sa týkajú ich práv a oprávnených záujmov. Stanoviská, návrhy a určenie zástupcov prijímajú podielnici nečlenovia družstva na spoločnom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. 

Členská schôdza družstva je povinná prerokovať stanoviská a návrhy a zaujať k nim stanovisko. Poverení zástupcovia majú právo zúčastniť sa na členskej schôdzi družstva a vyžiadať si zápisnicu z členskej schôdze družstva na nahliadnutie

Družstvo môže po uplynutí siedmich rokov od schválenia transformačného projektu odkúpiť podielnický list, ktorý vydalo, ak mu ho ich podielnik ponúkne na odkúpenie.

Podielnické listy odkúpené družstvom a podielnické listy premenené na členské vklady sa považujú za zrušené. Družstvo oznámi bezodkladne potrebné údaje o týchto podielnických listoch príslušnému centrálnemu depozitárovi.

Družstvo môže vydať podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi. Menovitá hodnota podielnických listov vydaných jednotlivým členom družstva tvorí rozdiel medzi ich majetkovými podielmi z transformácie a výškou ich základného členského vkladu. 

Vydávanie podielnických listov členom družstva upraví družstvo v stanovách.

Ak družstvo vydá podielnické listy aj pre svojich členov, družstvo v stanovách ustanoví, že členovia družstva, ktorí sa stanú jeho podielnikmi, majú právo na viac hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi, a to úmerne výške menovitej hodnoty ich podielnických listov