| vaša finančná istota |


UniCredit Bank Slovakia a.s. je piatou najväčšou bankou na Slovensku. Banka získala svoju pozíciu v čase keď došlo k zlúčeniu tejto banky s už neexistujúcou HVB Bank Slovakia v roku 2007.

Spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. je šiestym najväčším akcionárom tejto banky, ktorá ako jediný akcionár aktívne pôsobí pri výkone svojich akcionárskych práv. V tejto súvislosti, po zistení viacerých nezrovnalostí v úprave vnútorných a vonkajších pomerov tejto banky, pristúpila k pokusu o zvrátenie tohto neistého stavu. Od roku 2009 poukazuje spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. ako akcionár na nesúlad medzi zákonnou úpravou orgánov banky a úpravou ktorá je implementovaná v jej stanovách. 

Aj napriek podaným súdnym žalobám, ktorých počet sa v súčasnosti zastavil na čísle štyri, banka, resp. jej zapísaní členovia nejavia žiaden záujem napraviť tento nedostatok, na ktorý neustále poukazujeme, a ktorý môže v budúcnosti spôsobiť neistotu v radoch banky, ako aj akcionárov prípadne obchodných partnerov. 

O našich krokoch budem prostredníctvom tejto firemnej stránky bližie informovať.