| vaša finančná istota |


článok vydaný dňa 09.04.2010 agentúrou TASR

Akcionár UniCredit Bank chystá žalobu, banka to odmieta

Minoritný akcionár UniCredit Bank Slovakia, spoločnosť Global Pacific West pripravuje na banku v poradí už tretiu žalobu, ktorou chce zvrátiť rozhodnutia jej valného zhromaždenia z 8. apríla. 

Vyčíta pritom finančnému domu údajné pochybenia v činnosti štatutárneho orgánu, ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa jeho fungovania, ktoré majú byť v rozpore so stanovami banky, Obchodným zákonníkom a zákonom o bankách.

"Všetky tieto pochybenia akcionár v najbližšej dobe potvrdí formou žaloby na príslušnom Okresnom súde Bratislava I, ktorou sa bude voči banke domáhať určenia neplatnosti uznesení prijatých na včerajšom (8.4.) valnom zhromaždení banky," konštatuje sa v stanovisku, ktoré spoločnosť poskytla médiám.

Banka však trvá na tom, že riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla, bolo zvolané a prebehlo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákonom o bankách, ako aj stanovami spoločnosti. "Je to už opakovane po tretíkrát, čo uvedená spoločnosť, ktorej akcionársky podiel na banke je približne dve stotiny percenta, podáva takúto šikanóznu žalobu, ktorú rozhodne považujeme za irelevantnú," reagovala pre TASR hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

Výsledkom štvrtkového valného zhromaždenia banky bolo okrem iného schválenie výplaty dividend za minulý rok, pričom sa medzi akcionárov rozdelí 19,56 milióna eur z dosiahnutého zisku 22,1 milióna eur. Schválila sa tiež emisia dlhopisov vrátane hypotekárnych záložných listov banky v objeme do 300 miliónov eur v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

"Majoritný akcionár banky, spoločnosť UniCredit Bank Austria AG, ktorá vlastní 99-% podiel na základnom imaní, bude musieť v prípade rozhodnutia súdu o neplatnosti rozhodnutia z minuloročného a tohtoročného valného zhromaždenia, ktorými bola schválená výplata dividend akcionárom banky, vrátiť banke vyplatené dividendy vo výške 83 miliónov eur ako bezdôvodné obohatenie," priblížil Global Pacific West s tým, že spoločnosť zváži aj podanie podnetu na prešetrenie činnosti finančného domu Národnou bankou Slovenska (NBS).

Minoritný akcionár už v súčasnosti vedie voči UniCredit Bank dva aktívne spory o neplatnosť uznesení obidvoch valných zhromaždení konaných v roku 2009. Dôsledkom prvého konania by v prípade úspechu bola najmä spomínaná povinnosť vrátiť banke vlani vyplatené dividendy, v druhom konaní by sa zasa potvrdila neplatnosť voľby člena dozornej rady a neplatnosť zmeny stanov banky.

Global Pacific West, s.r.o., so sídlom v Bratislave sa zaoberá poradenskou a sprostredkovateľskou činnosťou. Má majetkové účasti vo viacerých slovenských a zahraničných spoločnostiach a počtom akcií je šiestym najväčším akcionárom UniCredit Bank Slovakia.