| vaša finančná istota |


článok zverejnený dňa 16.12.2010

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VO VÝŠKE 100 mil. €

 

Takúto závratnú škodu sa domáha zaplatiť košická firma FinTeam spol. s r.o.  za údajné straty z devízových obchodov, ktoré mu mala spôsobiť UniCredit Bank Slovakia a.s. z dôvodu porušenia odbornej starostlivosti a zmluvných podmienok.

Prvé pojednávanie v spore spoločnosti FinTeam spol. s. r. o. s UniCredit Bank Slovakia a. s. sa uskutočnilo už dňa 31.05.2010 o náhradu škody vo výške 100 mil. €. Žalobca sa domáha úhrady vzniknutých škôd z devízových obchodov ako aj viaceré iné spoločnosti obchodujúce s devízami (Muzikál, Ritro Finance, Epix).

Pojednávanie prebehlo s vylúčením verejnosti a po jeho skončení sa k sporu nevyjadrovali ani právny zástupcovia zúčastnených strán.

Obidvaja právny zástupcovia zúčastnených strán v predmetnom spore žiadali vylúčenie verejnosti z dôvodu možného prezradenia bankového tajomstva, čím by mohla vzniknúť ďalšia škoda.

Banka považuje za neopodstatnenú. Uvidíme aký bude záverečný verdikt, keďže v inom spore Ritro Finance už Okresný súd rozhodol v prospech žalobcu domáhajúceho sa náhrady škody vo výške 139 mil. €.

Spoločnosť GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. ako šiesty najväčší akcionár banky sa z dôvodov vzniku závratnej škody na majetku banky ako aj všetkých akcionárov rozhodla postaviť na obhajobu banky, pričom v septembri toho roka požiadala súd o možnosť pristúpiť ako vedľajší účastník do daného sporu.

Okresný súd na základe námietok oboch zúčastnených strán však návrhu GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o. nevyhovel. Akcionár zvažuje možnosť podania odvolania na Krajský súd v Bratislave.

V samotnom spore predpokladáme však, že na prvom stupni dôjde k obdobnému rozhodnutiu Okresného súdu ako v prípade Dexia banky Slovensko, ktorú žaluje Ritro Finance. V odvolaní to bude mať FinTeam spol. s r.o. už ťažšie aj napriek tomu, že ju zastupuje známa advokátska kancelária Kubík a Kovár so sídlom na Vajnorskej 8/A v Bratislave. Vzhľadom na predpokladanú snahu predstaviteľov UniCredit Bank Slovakia a.s. v prípade neúspechu uzatvoriť mimosúdnu dohodu, predpokladáme obdobný scenár aj v prípade náhrady škody vo výške 100 mil. €. Nepredbiehajme však udalostiam a počkajme si na finálny verdikt.

zdroj: GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o.